Cogeneració y renovables

ENERGIES RENOVABLES I COGENERACIÓ

Consultoria en energies renovables

 • Potencial d'energies renovables. Estudi del recurs renovable (solar, eòlic, biomassa, ones, etc.).
 • Viabilitat tècnica i econòmica d'implantació de les diferents EERR.
 • Planificació y estadística energètica.
 • Suport tècnic a l'administració pública per a la planificació de EERR.
 • Capacitat i limitació de la xarxa eléctric Estudios de recursos energètics (solar, eòlic, biomassa, undimotriu, etc.)
 • Consultoría en energías renovables

Projectes d'Energies renovables

 • Energia solar fotovoltaica connectada a xarxa, parcs solars, instal·lacions sobre coberta, instal·lacions d'autoconsum.
 • Energia solar, sistemes aïllats, micro-xarxes, sistemes híbrids FV-Diesel.
 • Energia geotèrmica.
 • Energia solar tèrmica, producció de ACS, calefacció, etc.
 • Calderes de biomassa, aigua calenta, calefacció, vapor.
 • Instal·lacions eòliques de petita potència.
 • Parcs eòlics.

Cogeneració

La cogeneració és la producció simultània d'electricitat i de calor per al seu aprofitament tèrmic. El cogenerador produeix l'electricitat que consumeix i transmet els excedents a la xarxa elèctrica. La calor produïda pel sistema de refrigeració i pels gasos dels motogeneradors s'aprofita en els processos tèrmics de l'establiment o de la indústria. Producció de fred mitjançant màquina d'absorció, per a usos en climatització.

 • Projectes de cogeneració amb motogeneradors a gas o gasoil.
 • Estudis de viabilitat (District heating/Cooling).
 • Promoció d'instal·lacions de cogeneració.
 • Empresa de Serveis Energètics: venda d'energia a grans consumidors de calor i fred del sector industrial i terciari.

Due Dilligence tècnic. Auditoria tècnica d'instal·lacions.

 • Auditoria, avaluació tècnica i administrativa d'instal·lacions d'energies renovables i cogeneració.
 • Instal·lacions en projecte: Viabilitat tècnic-econòmica.
 • Instal·lacions executades: Avaluació i diagnòstic del disseny, instal·lació, operació i manteniment de plantes en funcionament.
 • Due dilligence tècnic per a entitats financeres i inversors.
 • Més de 70.000 kW auditats en instal·lacions Fotovoltaiques connectades a xarxa.

Project Management

 • Project management d'instal·lacions de cogeneració i d'energies renovables.

EL NOSTRE EXPERT:

Jordi Quer

Jordi Quer Gerència
Direcció de consultoria i projectes

PERFIL DE LINKEDIN