Acústica

ACÚSTICA

Acústica ambiental

La realització de mapes de soroll en la fase d'estudi dels diferents projectes ajuda a prendre decisions per limitar les molèsties ocasionades per sorolls.

 • Estudi de la propagació del soroll en parcs eòlics.
 • Disseny de barreres acústiques per a carreteres.
 • Afectació a noves urbanitzacions de les fonts de soroll existents.
 • Mesures de soroll (UNE EN ISO 1996-1 ; ISO 1996-2).
 • Estudi i caracterització de soroll d'activitats comercials i industrials.
 • Estudi i caracterització de sorolls produïts per màquines instal·lades.
 • Estudi i anàlisi de soroll de tràfic.

Condicionament acústic

 • Anàlisi de la resposta acústica d'una sala.
 • Mesura del temps de reverberació (UNE-EN ISO 3382).
 • Curves NC.
 • Resposta de la sala en altes i baixes freqüències.

Aïllament acústic

 • Mesura de l'aïllament acústic al soroll aeri entre locals segons UNE-EN ISO140-4.
 • Mesura de l'aïllament acústic al soroll aeri d'elements de façanes segons UNE-EN ISO 140-5.
 • Mesura del temps de reverberació i d'altres paràmetres acústics recents segons UNE-EN ISO 3382.
 • Càlcul de valors globals segons UNE-EN ISO 717.

Codi tècnic de l'edificació

 • Suport per arquitectes en l'aplicació i el desenvolupament dels aspectes acústics dels projectes seguint el codi tècnic de l'edificació: Document Bàsic HR: Protecció contra el soroll.
 • Per donar un servei complet, desenvolupem la part corresponent als altres documents del CTE.

EL NOSTRE EXPERT:

Toni Bibiloni

Toni Bibiloni Físic
Consultoria energètica i acústica

PERFIL DE LINKEDIN